Clubreglement


Reglement vzw Joggingclub Herzele

Alle leden verklaren zich bij aansluiting akkoord met het huishoudelijk reglement zoals op deze website is gepubliceerd. Iedere wijziging van het reglement zal aan de leden kenbaar worden gemaakt.


Download hier het huishoudelijk reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW JOGGINGCLUB HERZELE


1.DOELSTELLING VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT:


Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de leden van VZW Joggingclub Herzele te informeren over de gewoonten en gebruiken in de club. De essentiële eigenschappen van de clubwerking worden hierin naar voor gebracht. Het geeft de club en het bestuur de kans de leden te wijzen op het gewenste gedrag binnen de club.


2.BESTUURSWERKING -BESTUURSVERGADERING:

2.1.ALGEMENE TAKEN VAN BESTUUR

Vertegenwoordigen van de club naar buiten toe.

Zorgen voor de dagelijkse werking van de club.

Zorgen voor communicatie naar de clubleden toe.


2.2.TAAK VOORZITTER

De voorzitter stelt bij de vergaderingen de agenda op en leidt de besprekingen.

Hij zorgt voor interne communicatie op:

- trainingen en wedstrijden - nevenactiviteiten - bijeenkomsten en vergaderingen

Hij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.

Hij neemt deel aan de nevenactiviteiten.


2.3.TAAK ONDERVOORZITTER

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze verhinderd is.

Hij/zij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.

Hij/zij neemt deel aan de nevenactiviteiten.


2.4.TAAK SECRETARIS

Hij staat in voor de ledenadministratie, correspondentie, verzekeringen enz.

Hij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.

Hij neemt deel aan de nevenactiviteiten.


2.5.TAAK PENNINGMEESTER

Hij/zij beheert de inkomsten en de uitgaven van de algemene clubwerking, doet de controle van de betaling van de lidgelden, maakt de begroting op, zorgt voor de bijsturing en doet nazicht van de rekeningen.

Hij/zij staat in voor het afhalen van gelden van de clubrekening. De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een volmacht van de clubrekening.

Hij/zij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.

Hij/zij neemt deel aan de nevenactiviteiten.

Hij/zij rapporteert regelmatig m.b.t. de clubbegroting t.o.v. het bestuur.


2.6.TAAK BESTUURSLEDEN

Hij/zij staat de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en trainer bij in hun dagelijkse taken.

Hij/zij maakt het verslag op van de vergadering en bezorgt het aan de voorzitter, die het na goedkeuring doorstuurt naar de bestuursleden.

Hij/zij vangt zowel de negatieve als de positieve kritieken op en speelt ze door naar de bestuursleden.

Hij/zij neemt deel aan de diverse bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.

Hij/zij neemt deel aan de nevenactiviteiten.

De vertegenwoordiger van de Sportadviesraad moet aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van de Sportadviesraad, of dient vervangen te worden door zijn plaatsvervanger of indien hij niet kan aanwezig zijn, dient hij een volmacht te geven aan een andere persoon wel aanwezig op de vergadering.


2.7.BESTUURSVERGADERING

Om de goede werking van de club te verzekeren wordt vooropgesteld dat er op regelmatige basis een bestuursvergadering wordt georganiseerd.

In overeenkomst met de bestuursleden wordt de datum aan het einde van de vergadering voor de volgende vergadering bepaald.

Een bestuurslid dat niet kan deelnemen aan een bestuursvergadering dient dit zo snel mogelijk aan de clubvoorzitter (of aan de ondervoorzitter indien voorzitter afwezig) mede te delen.

Een bestuurslid dat tweemaal niet deelneemt aan een bestuursvergadering zonder hiervan kennis te geven aan de clubvoorzitter (of aan de ondervoorzitter indien voorzitter afwezig), geeft hierdoor kennis aan zijn functie te verzaken.

Tijdens de bestuursvergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt uitgetypt en zo vlug mogelijk aan alle bestuursleden bezorgd. Het dient goedgekeurd te worden door alle bestuursleden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.

Het bestuur verbindt er zich toe om jaarlijks minimaal één algemene ledenvergadering te organiseren.


3.HERVERKIEZING VAN HET BESTUUR:


3.1.Het bestuur bestaat uit minimum 4 leden, zijnde een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester, en uit maximum 11 leden.


3.2.Kandidaturen voor het bestuur kunnen bij vakante plaatsen ingediend worden en door het huidig bestuur verkozen worden. De kandidaat-bestuursleden moeten ten minste twee volledige en opeenvolgende jaren lid zijn van de club.4.AANSLUITINGSPROCEDURE:


4.1.Lidgelden

Het loopseizoen begint op 01 januari en eindigt op 31 december.

De leden betalen ieder jaar 40,- € inschrijvingsgeld. In dit lidgeld is inbegrepen: de aansluitingskosten, de verzekering, begeleide trainingen, het door de secretaris ingevuld formulier voor terugbetaling mutualiteit. Vanaf 1 augustus betaalt een nieuw lid 30,- € tot het einde van het seizoen. Bij een gezinsaansluiting (leden wonende op hetzelfde adres) betaal je € 80 voor 2 personen en per extra gezinslid € 25.

Ter verduidelijking: € 105 voor 3 personen - € 130 voor 4 personen - € 155 voor 5 personen - …).

De voorwaarden voor het bekomen van deze familievergunning zijn samen onder hetzelfde adres wonen en allen op hetzelfde moment inschrijven. Familievergunningen gelden evenwel niet voor deelname aan Start to Run. Verder gelden dezelfde regels als hierboven reeds vermeld.

Bij inschrijving als Start-to-Run-deelnemer wordt je automatisch lid van VZW Joggingclub Herzele en kan je op zondagmorgen om 9u30 samen met alle leden van de club je week-end training afwerken.

Na de Start-to-Run sessie voorziet VZW Joggingclub Herzele voor de verdere opvolging van de deelnemers.

Het jaarlijks lidgeld wordt overhandigd aan de penningmeester, dit samen met een ondertekend aansluitingsformulier.

De club dient een deel van de inschrijvingsgelden te betalen aan Sporta.


4.2.Aansluiting vanaf 12 jaar


4.3. Administratie

Ieder jaar dient de ledenlijst aangepast te worden voor Sporta. Bij iedere jaarwisseling dienen de leden die zich voor het volgend seizoen niet meer wensen aan te sluiten, geschrapt te worden.


4.4. De leden aangesloten in de club verklaren zich bij aansluiting akkoord met het huishoudelijk reglement en worden verondersteld het reglement gelezen te hebben en het na te zullen leven.


4.5 Het huishoudelijk reglement wordt op de website van de club gepubliceerd en zo ter kennis gebracht aan alle leden.


4.6. Nieuwe joggers en/of leden van andere clubs mogen kosteloos maximum 2 maal van de trainingen komen proeven op eigen risico en dienen nadien te beslissen of ze zich al dan niet aansluiten bij de club.


5.VERZEKERING:


5.1.Alle leden zijn verzekerd bij Sporta. Een deel van het inschrijvingsgeld dient om een verzekering tegen ongevallen af te sluiten.


5.2. Wanneer iemand zich kwetst op training meldt hij/zij dit aan de trainer, die hem/haar dan de nodige formulieren zal meegeven om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan.

Opgelet: deze formulieren moeten binnen de 5 dagen na het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij zijn.

Kwetst hij/zij zich op een wedstrijd dan gaat hij/zij naar de organisator om dit te melden. In principe moet iedere organisator verzekerd zijn tegen lichamelijke en materiële schade tijdens zijn activiteit.

Slechts vanaf de datum van inschrijving bij Sporta is hij/zij verzekerd.


6.TRAININGEN:


6.1

a. Start to Run: de trainingen zijn voorzien op dinsdag- en donderdagavond om

19u30.

b.Joggers: de trainingen zijn voorzien op zondagmorgen om 10u, dinsdagavond om 19u30 en donderdagavond om 19u30.

Trainingen starten stipt en beginnen met een lichte opwarming zijnde lenigheidoefeningen en eindigt met stretchoefeningen; wees dus op tijd.


6.2.De trainer zorgt voor het parcours. De onderrichtingen van de trainer moeten nageleefd worden. Hij begeleidt de groep lopers. Bij afwezigheid van de trainer zal een bestuurslid of indien afwezig een gewoon lid de leiding nemen. Als de trainer of de bestuursleden je iets meedelen, luister dan aandachtig.


6.3. Bij duisternis en in de wintermaanden wordt aanbevolen om voldoende gepaste (reflecterende of lichtgevende) kledij te dragen.


7.DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN:


7.1.De verplaatsingen naar de wedstrijden gebeuren met de persoonlijke voertuigen van de deelnemers. We zorgen dat er zo weinig mogelijk voertuigen de verplaatsingen moeten doen. Het systeem carpooling zien we graag.


7.2.De wedstrijden worden in clubuitrusting gelopen.


8.CRITERIUM:


8.1.Er wordt per jaar 20 wedstrijden geselecteerd waar we zullen aan deelnemen met de club. Het aantal wedstrijden en welke wedstrijden worden bepaald door het bestuur en zal in het begin van het jaar meegedeeld worden aan alle leden  en op de website van de club vermeld worden.


8.2.De voorwaarden tot het bekomen van punten voor het criterium zijn:


- Aanwezigheid op joggings/wedstrijden die tot ons joggingcriterium behoren: 3 punten

- Aanwezigheid op een training op dinsdag/donderdag/zondag: 1 punt

- Aanwezigheid op een ledenactiviteit (bvb. ledenfeest): 3 punten


9.KLEDING:


9.1.Door de club wordt er op regelmatige tijdstippen kledij voorzien die het clubembleem draagt. Er wordt gevraagd zoveel mogelijk de voorziene kledij te dragen, zeker op wedstrijden. Indien wij allen dezelfde outfit dragen, betekent dit een zekere uitstraling voor onze club en kunnen wij ons kenbaar maken naar de buitenwereld toe.


10.WEBSITE:


10.1.De website van onze club wordt gepubliceerd onder de domeinnaam: ”joggingclubherzele.be”. De kosten voor het behouden van de domeinnaam worden door de club gedekt.


10.2 Er wordt een verantwoordelijke webmaster aangesteld die de website regelmatig update. Dit is op heden Jo Van Den Brulle.


10.3 De leden  van onze club gaan akkoord dat de foto’s welke genomen worden tijdens de activiteiten van onze club op de website van de club geplaatst worden. Voor foto’s die buiten de activiteiten van de club zijn genomen moet de toestemming van de betrokkene worden gegeven.

Indien u niet wenst dat uw naam en geboortedatum wordt gepubliceerd moet u schriftelijk de voorzitter op de hoogte brengen zodat deze in de toekomst geschrapt wordt.

Opmerkingen of rechtzettingen moeten gemeld worden aan de voorzitter, die hier op gepaste wijze gevolg dient aan te geven.


10.4 Op de website zullen de doelstellingen van de club, de belangrijkste activiteiten, wedstrijden + uitslagen, bestuursleden (inclusief coördinaten), sponsors, foto’s, e.d. worden vermeld.


10.5.Voorstel van teksten/informatie voor publicatie op de website kunnen ingediend worden bij de webmaster.

De inhoud van de webteksten dient vooraf gevalideerd te worden door het bestuur, of de voorzitter.


11. WAARDEN VAN DE CLUB:


1.Sportiviteit.

2.Gezelligheid.

3.Recreatief karakter.

4.Medisch verantwoord sporten.

5.Respect voor ieders niveau.

6.Deelname aan het clubbestuur gebeurt op vrijwillige basis (geen verloning).

7.Positieve inzet en een bereidheid om zich totaal in te zetten zijn enkele eigenschappen van een goede loper.

8.Wij dulden geen negatieve kritiek ten opzichte van bestuursleden en andere leden. Opbouwende en positieve kritiek kunnen op een beleefde en passende wijze geformuleerd worden naar de bestuursleden van de club toe.

9.Wees altijd en overal beleefd.

10.Alcohol, drugs, doping en roken  zijn verboden tijdens de trainingen en de wedstrijden.